Zakres usług

Zapoznaj się z ofertą

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym i podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, tj. spółek prawa handlowego, cywilnego, spółdzielni, przedsiębiorców indywidualnych oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Obsługa obejmuje doradztwo prawne w zakresie dziedzin prawa, które wiążą się z prowadzeniem danego rodzaju działalności, w szczególności: prawa cywilnego, w tym spółdzielczego i budowlanego, handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczego, konkurencji, bankowego, wekslowego i czekowego, własności przemysłowej, zamówień publicznych, oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Ponadto jako usługę wchodzącą w zakres obsługi prawnej lub jako samodzielną usługę wykonujemy windykację należności od dłużników krajowych i zagranicznych.

Zapewniamy zastępstwo procesowe w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, sądami administracyjnymi, organami podatkowymi i administracyjnymi. Przygotowujemy pisma procesowe, w tym pozwy, apelacje i skargi kasacyjne w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wnioski związane z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, pisma w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, a także zamówień publicznych.

Wykonujemy obsługę osób fizycznych w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych oraz pomocy prawnej w sprawach cywilnych, w tym odszkodowawczych, ochrony praw konsumentów, wekslowego i czekowego, prawa rzeczowego i czynności związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także czynności przed organami podatkowymi i administracyjnymi.

Przygotowujemy pisma procesowe, w tym pozwy, apelacje i skargi kasacyjne w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz pisma w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, a także zamówień publicznych.

Nasi radcowie prawni posiadają doświadczenie w występowaniu przed sądami oraz organami egzekucyjnymi, administracji rządowej i samorządowej. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej brali udział w wykonywaniu kompleksowej obsługi prawnej różnego typu podmiotów, m.in. spółek prawa handlowego, jednostek publicznoprawnych, spółdzielni, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców indywidualnych, a także udzielali pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną głównie na na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego, a ponadto współpracuje z kancelariami z Częstochowy, Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Słupska.

Poniżej podajemy przykładowe czynności wchodzące w zakres świadczonych przez nas usług.

Windykacja należności

 • postępowanie przedsądowe, w tym wezwania do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, przygotowywanie projektu ugody w optymalnej formie i reprezentację Klienta przy jej zawarciu,
 • czynności mające na celu zabezpieczenie spłaty należności,
 • postępowanie pojednawcze lub mediacyjne, w tym zastępstwo prawne,
 • postępowanie sądowe, w tym zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo cywilne

 • sporządzanie, opiniowanie, korekta projektów wszelkich umów cywilnoprawnych,
 • doradztwo w zakresie form zabezpieczenia korzystnych dla Klienta,
 • udział w negocjacjach,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • pomoc w wypełnianiu weksli, przygotowywanie deklaracji wekslowych,
 • przygotowywanie pism procesowych i innych,
 • reprezentacja przed sądami.

Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych

 • tworzenie i rejestracja wszelkich podmiotów gospodarczych oraz ich przedstawicielstw i oddziałów,
 • prowadzenia spraw korporacyjnych, organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • sporządzanie projektów umów i statutów,
 • sporządzanie regulaminów, uchwał i innych wewnętrznych aktów prawnych,
 • nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części,
 • przekształcenia, podziały i połączenia podmiotów gospodarczych,
 • pomoc prawna przy likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie pism, w tym procesowych oraz wniosków związanych z rejestracją danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • reprezentacja przed sądami.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych po stronie pracodawcy lub pracownika,
 • zastępstwo przed organami rentowymi, sporządzanie odwołań od decyzji, reprezentacja przed sądem,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów i regulaminów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych i innych,
 • udział w negocjacjach,
 • przygotowywanie treści oraz rejestracja układów zbiorowych pracy.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowywanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentacja strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,
 • pomoc prawna dla syndyka,
 • pomoc prawna przy restrukturyzacji podmiotu w celu zapobieżenia niewypłacalności lub podejmowaniu decyzji co do dalszej działalności podmiotu.

Prawo spółdzielcze, fundacje, stowarzyszenia

 • zakładanie, likwidacja i kompleksowa obsługa prawna spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych i innych,
 • reprezentacja przed sądami.

Prawo administracyjne i podatkowe

 • kontrola prawidłowości postępowania i wydanej decyzji pod względami merytorycznymi i formalnymi,
 • zastępstwo przed organami administracyjnymi i podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie pism, w tym odwołań od decyzji i skarg do sądu administracyjnego,
 • obsługa prawna organów administracji publicznej oraz innych jednostek publicznoprawnych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy rozwodowe oraz sprawy o separację,
 • sprawy majątkowe (podział majątku dorobkowego małżonków, majątkowe umowy małżeńskie),
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy związane z władzą rodzicielską.

Osobom indywidualnym zapewniamy pomoc we wszelkich sprawach cywilnych i administracyjnych, w tym związanych ze służebnościami przesyłu, spadkowych oraz majątkowych, także w zakresie międzynarodowym.

Współpracujemy ze specjalistą, prowadzącym dla potrzeb spraw poszukiwania genealogiczne i historyczne.